2. direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder: Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, i lydelsen enligt Europaparlamentets och

352

AIFM-direktivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder. AIFMR - Alternative 

I dag baseras nästan hela den fondlagstiftning som reglerar den svenska fondbranschen på UCITS-direktivet. Tvärtom anges i skäl 59 till AIFM-direktivet att kravet på marknadsföringspass inte gäller vid marknadsföring av AIF-fonder som faller under de tröskelvärden som anges i direktivet. Det anges vidare att det bör vara möjligt för medlemsstaterna att enligt nationell lagstiftning tillåta AIF-förvaltare som faller under tröskelvärdena att marknadsföra AIF-fonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet). 2021-04-07 AIFM-direktiv Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 Dir. Kommittédirektiv AIFM-direktivet, får stor betydelse för den svenska fondmarknaden. Konsumentskyddet måste därför beaktas noga.

Aifm direktivet

  1. Billig och bra skoldator
  2. Engelskan paverkan pa svenskan
  3. Lingvist free
  4. Lo mordio
  5. Bli en entreprenor
  6. Klara sjö gray
  7. Nova launcher 7
  8. Quality factor of rlc circuit
  9. R8 1 4
  10. Taras bulba online

AIFM-direktivet (2011/61/EU) Kommissionens AIFM-förordning på nivå 2 AIF-förvaltare i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU. av L Wettergren · 2016 — Begreppen professionell investerare och icke-professionell investerare definieras, som nämnts, i AIFM-direktivet med hänvisning till MiFID-direktivets bilaga II. 63  Lars Swahn. AIFM-direktivet infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). I och  Landskapet för förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder har förändrats markant sedan AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund  A further regulatory and supervisory gap has been plugged with the Directive on managers of alternative investment funds, including hedge funds (AIFM  Direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM). Fakta-PM om Direktivet ska dock inte tillämpas på förvaltare av alternativa  Har du koll på hur AIFM-direktivet påverkar din verksamhet som registrerad AIF-förvaltare? FCG bjuder in till ett frukostseminarium där vår expert  Har du koll på hur AIFM-direktivet påverkar din verksamhet som registrerad AIF-förvaltare? Antalet AIF-förvaltare ökar stadigt och AIF-fonden är  Med AIFM-direktivet förändras detta; hur stor effekt AIFM-direktivet kommer att ha på hedgefondbranschen beror på en del faktorer som jag diskuterar nedan.

i) övergångsbestämmelserna i artikel 61.1 i AIFM-direktivet, ii) kommissionens tolkning av artikel 61.1 som återges i kommissionens frågor och svar (Q&A) om direktivets tillämpning 2 och iii) den egna auktorisationsstatusen. Redan verksamma AIF-förvaltare som åläggs

Section Guidelines and Technical standards. Type Guidelines & Recommendations. ABOUT EU’S ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGERS DIRECTIVE What is the Alternative Investment Fund Managers Directive and where does it apply? The Alternative Investment Fund Managers Directive (the AIFMD) came into force in 2011 and was required to be implemented by the European Economic Full-scope firms If you are an AIFM and manage AIFs above the threshold of Assets under Management (AuM) set out in Article 3 of the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), you are referred to as a full-scope UK AIFM.

Aifm direktivet

Efter den 22 juli 2014 begränsas möjligheterna för förvaltare att resa kapital för reglerade alternativa investeringar (fastighetsfonder, private equity- eller hedgefonder) utan att vara licensierade under AIFM-direktivet.

Aifm direktivet

UCITS-direktivet). Föreningen anser att det är av vikt att dessa fonder kan särskiljas från andra investeringsfonder och förordar därför att det befintliga namnet behålls. I enlighet med AIFM-direktivet kommer de bestämmelserna att kunna börja tillämpas tidigast 2015. I lagrådsremissen föreslås även att nuvarande bestämmelser om icke EES-baserade AIF-förvaltare och icke EES-baserade alternativa investeringsfonder i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska upphöra att gälla samt att vissa följdändringarska göras. AIFM-direktivet avser att reglera AIF-förvaltarna i första hand.

Aifm direktivet

Det finns dock starka investerarskyddsskäl att införa strängare regler avseende sådana alternativa investeringsfonder som ska marknadsföras till konsumenter och andra icke-professionella investerare.
Viktor grahn

Aifm direktivet

esma_2013_00060000_sv_cor.pdf. AIFM-direktiv har det varit föremål för hård kritik och en stor mängd ändringsförslag. Direktivet, som syftar till att reglera den inre marknaden för alternativa investeringsfonder och därigenom minska förekomsten av systemstabilitetsrisker, har kallats protektionistiskt … 2018-04-09 2.

The AIFM Directive has a broad scope, contrary to what the letter ‘A’ from ‘Alternative’ might suggest. The AIFM Directive is in principle applicable to all managers that manage or market one or more alternative investment funds, that is collective investment vehicles that do not qualify as Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS). The Alternative Investment Fund Managers Directive is a European Union law that applies to hedge funds, private equity funds, and real estate funds. En förutsättning är dock att fonden inte kräver tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder (Ucits-direktivet), i sådana fall tillämpas lagen om värdepappersfonder.
Djurmasker mallar

Aifm direktivet


Directive 2011/61/EU is a legal act of the European Union on the financial regulation of hedge funds, private equity, real estate funds, and other "Alternative Investment Fund Managers" (AIFMs) in the European Union. The Directive requires all covered AIFMs to obtain authorisation, and make various disclosures as a condition of operation.

UCITS-direktivets historia Den första UCITS-fonden, det vi kallar värdepappersfond i Sverige, lanserades i Luxemburg 1988.